Jste náš student? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře pro studenty. Jste náš firemní zákazník? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře manažerů vzdělávání. Jste náš lektor? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte do letorského informačního systému.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro kurzy pro veřejnost pořádané školou jazyků Glossa:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou posluchač, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Glossa s.r.o., IČO 26172062, se sídlem Jindřišská 11, 110 00 Praha 1, dále škola.

1. Všeobecná ustanovení

a) Přihlášením do kurzu získává posluchač právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny ve veřejné nabídce školy a na jejích webových stránkách. Posluchač bere na vědomí, že kurzy pro veřejnost pořádané jazykovou školou Glossa jsou určené pro dospělé studenty, minimální věková hranice pro přihlášení je 15 let.

b) Přihlášení do kurzu probíhá na recepci školy, nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášení na recepci školy je platné po vložení posluchače do evidence, zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami a potvrzení přihlášky školou. On-line registrace na webových stránkách školy je platná po zadání přihlášky a jejím potvrzení posluchačem. Úhrada probíhá platební kartou přímo v rámci webové aplikace, nebo bezhotovostně na základě aplikací vystavené faktury. Potvrzením přihlášky se posluchač zavazuje provést úhradu kurzovného jedním z uvedených způsobů.

c) Posluchač se zavazuje prokázat se při zahájení výuky a na požádání i později v průběhu kurzu platnou přihláškou. Posluchač se zavazuje v areálu výukových středisek školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

d) U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.

e) Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané školou, s výjimkou jednoletého denního pomaturitního studia. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

2. Platební podmínky

a) Kurzovné je splatné v kanceláři školy hotově či platební kartou, nebo vybranými benefitními poukázkami. Platba je možná i platební kartou v rámci on-line registrace na webových stránkách školy, nebo bezhotovostně dle faktury vystavené v rámci on-line registrace na webových stránkách školy. Jiné způsoby platby škola neakceptuje. Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den zahájení výuky, pokud nebyla uzavřena smlouva o splátkové úhradě.

3. Záruční a stornovací podmínky

a) Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží posluchač zpět kurzovné v plné výši. V rámci aktuální akční nabídky škola dále posluchači nabídne výhodnější podmínky pro výběr jiného kurzu.
b) Neuskuteční-li se část lekcí, má posluchač nárok na odpovídající posun ukončení kurzu.
c) Posluchač může přihlášku stornovat do ukončení záruční lhůty. Záruční lhůta je ukončena dnem, v němž proběhlo druhé setkání výukové skupiny od data registrace posluchače. Storno přihlášky je nutno ohlásit v kanceláři školy nejpozději v pracovní den následující po dni ukončení záruční lhůty.
d) Při stornování přihlášky má student nárok na vrácení kurzovného v plné výši bankovním převodem nejpozději do třiceti dnů od ohlášení storna přihlášky škole.
e) Po ukončení záruční lhůty není možné přihlášku stornovat. V případě přerušení docházky do kurzu může posluchač požádat o převedení kurzovného do následujícího výukového cyklu. Kurzovné bude převedeno ve výši 75 % podílu odpovídajícího výuce zbývající po žádosti o převod kurzovného, a to ve formě slevy při registraci posluchače v rámci následujícího výukového cyklu uplatněné na základě vystaveného potvrzení.
f) Záruční lhůta se vztahuje výhradně na pravidelné semestrální kurzy pro veřejnost, letní kurzy a intenzivní kurzy. Záruční lhůta, možnost stornování přihlášky a převodu kurzovného se dále nevztahuje na služby hrazené benefitními zaměstnaneckými poukázkami a dárkovými nebo slevovými či obdobnými kupóny v rámci akčních nabídek.

Rovnou nám napište

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.

Přijďte se k nám podívat

Recepce • Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
nebo volejte 224 219 484

Naše učebny v Praze

  • Jindřišská ulice GlossaJindřišská 11 Praha 1
  • Glossa Slezská dům fotoSlezská 96 Praha 3
  • Glossa Chodov budovaMalenická 1784 Praha 4
  • Glossa učebna Anděl budovaHolečkova 31 Praha 5
  • Nad záložnou 5 Praha 8